Jednorazowa amortyzacja w 2015 r.

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Jednorazowa amortyzacja to rodzaj preferencji dla małych podatników i osób dopiero zaczynających działalność gospodarczą. Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w 2015 r. wynosi 209 tys. zł i jest taki sam dla osób prawnych, jak i fizycznych.

Zacznijmy od wyjaśnienia tego, czym jest amortyzacja. Ogólnie pojęcie to oznacza zmniejszenie się wartości danego dobra w czasie w wyniku jego użytkowania lub starzenia się. Każda firma może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, w pewien sposób rekompensujących jej utratę wartości sprzętu.

Zasady jednorazowej amortyzacji regulują art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowa amortyzacja to rodzaj preferencji dla małych podatników (w 2015 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego przychód ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 5.015.000 zł) i osób dopiero zaczynających działalność gospodarczą (jednak z kilkoma wyjątkami, m.in. podatnik, który w danym roku oraz w okresie dwóch lat poprzedzających prowadził działalność lub robił to jego małżonek, z którym pozostawał we wspólnocie majątkowej, a także podatnik którzy został utworzony w wyniku przekształcenia połączenia lub podziału podatników albo przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną).

Załóż konto w Intaxo

Prowadź ewidencję środków trwałych
i wyliczaj odpisy amortyzacyjne jednym kliknięciem.Zakładam konto


Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w 2015 r. wynosi 209 tys. zł i jest taki sam dla osób prawnych, jak i fizycznych. Metodą tą można objąć środki trwałe wymienione w grupach 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych). Zgodnie z tym, jednorazową amortyzacją możną objąć:
  • kotły i maszyny energetyczne
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
  • urządzenia techniczne
  • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
Prawo do jednorazowej amortyzacji wyżej wymienionych środków trwałych przysługuje w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.