Jak wypełnić ZUS ZUA – poradnik

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Uzupełnianie wymaganych przez różne urzędy dokumentów sprawia przedsiębiorcom sporo kłopotów. Jednym z najczęściej wypełnianych formularzy jest ZUS ZUA. Oto kilka wskazówek, jak wypełnić ZUS ZUA.
ZUS ZUA – co to jest?
Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek, który chce zgłosić osobę do ubezpieczenia (o ile posiada ona do niego odpowiedni tytuł) lub dokonać zmiany bądź korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej.
Druki ZUS ZUA można pobrać w każdym terenowym oddziale Zakładu lub z jego strony internetowej.
ZUS ZUA – wzór
I. Dane organizacyjne
W polu 01 wpisuje się znak „X” jeśli następuje pierwsze zgłoszenie ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń.
W polu 02 wpisuje się:
1 – w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej,
2 – w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej.
Pól 03 i 04 nie wypełnia się.

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek
W polu 01 wpisuje się numer NIP.
W polu 02 wpisuje się numer REGON.
W polu 03 wpisuje się numer PESEL.
Pola 04 i 05 wypełnia się tylko wówczas, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich:
w polu 04 wpisuje się:
- 1 – w przypadku dowodu osobistego,
- 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
w polu 05 wpisuje się serię i numer dokumentu podanego w polu 04.
W polu 06 wpisuje się nazwę skróconą płatnika.
W polu 07 wpisuje się nazwisko płatnika składek, w polu 08 – jego pierwsze imię, w polu 09 – datę urodzenia płatnika.

III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń
W polu 01 wpisuje się numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.
Pola 02 nie wypełnia się.
Pola 03 i 04 wypełnia się tylko wtedy,, gdy osoba zgłaszana nie posiada numeru PESEL:
w polu 03 wpisuje się:
- 1 – w przypadku dowodu osobistego,
- 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
w polu 04 wpisuje się serię i numer dokumentu wpisanego w polu 03.
W polu 05 wpisuje się nazwisko osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, w polu 06 – jej pierwsze imię, a w polu 07 – jej datę urodzenia.

IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń
W polu 01 wpisuje się drugie imię osoby zgłaszanej do ubezpieczeń (jeśli je posiada).
W polu 02 wpisuje się nazwisko rodowe podane w akcie urodzenia.
W polu 03 wpisuje się obywatelstwo.
W polu 04 wpisuje się płeć: K (kobieta) lub M (mężczyzna).

V. Tytuł ubezpieczenia
W polu 01 wpisuje się obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia.

VI. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych
W polu 01 wpisuje się datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Pola 02-05 zaznacza się symbolem “X” stosownie do rodzaju ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu osoba zgłaszana podlega obowiązkowo z podanego w bloku V tytułu ubezpieczenia.

VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
W polu 01 wpisuje się datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z podanego w bloku V kodu tytułu ubezpieczenia.
W polu 02 wpisuje się kod oddziału NFZ, do którego należy ubezpieczony.

VIII. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych
W pola 01, 03, 05 należy wpisać symbol „X” stosownie do rodzaju ubezpieczenia.
W polach 02, 04, 06 trzeba podać daty, od których osoba zgłaszana wnosi o objęcie ubezpieczeniami.

IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
W polu 01 wpisuje się datę rozpoczęcia ubezpieczenia.
W polu 02 wpisuje się kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego należy osoba zgłaszana.

X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń
Wypełnia się ją w celu zgłoszenia/korekty danych dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2009 r.

XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
W polu 01 wpisuje się kod pocztowy.
W polu 02 wpisuje się miejscowość zameldowania na stałe miejsce pobytu.
W polu 03 wpisuje się nazwę gminy lub dzielnicy.
W polu 04 wpisuje się nazwę ulicy.
W polu 05 wpisuje się numer domu.
W polu 06 wpisuje się numer lokalu.
W polu 07 wpisuje się numer telefonu.
Pole 08 wypełnia się w przypadku, gdy adres osoby zgłaszanej do ubezpieczeń/ubezpieczonej jest inny, niż polski.

XII. Adres zamieszkania
Pola od 01 do 08 wypełnia się tylko wtedy, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu wskazany w bloku XI.

XIII. Adres do korespondencji
Pola od 01 do 09 wypełnia się tylko wtedy, gdy osoba zgłaszana do ubezpieczeń prosi o przekazywanie korespondencji na inny adres niż wskazany w bloku XI lub XII.

XIV. Oświadczenie płatnika składek
W polu 01 wpisuje się datę wypełnienia formularza.
W polu 02 podpis składa płatnik lub osoba przez niego upoważniona.
W polu 03 umieszcza się pieczątkę płatnika (jeśli ją posiada).

XV. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia
W polu 01 osoba zgłaszana do ubezpieczeń podpisem potwierdza zgodność danych.