Jak ująć stratę wartości towaru w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Często zdarza się, że z końcem roku obrotowego firmy handlowe chcą pozbyć się zalegających w swych magazynach towarów jednocześnie z tego tytułu uzyskać odliczenia podatkowe.

Czy jest to jednak możliwe w każdym przypadku czy tylko w pewnych sytuacjach? Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2002 roku straty poniesione na towarach handlowych nie zawsze będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Kiedy więc mogą zostać za koszt uznane? Organ uznał, że straty może podatnik odliczyć tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli będą one wynikiem zdarzeń od podatnika niezależnych np. zniszczenia w wyniku pożaru lub innego zdarzenia losowego lub też wystąpią lecz nie spowodują nieracjonalnej gospodarki materiałowej – innymi słowy – podatnik może zaliczyć stratę do kosztów uzyskania przychodów (wpisuje ją w kolumnie 10 kpir lub też kolumnie 13 jeśli uzna je za powstałe nie z jego winy) jeżeli nie spowoduje nieracjonalnego działania w związku z dokonywaniem przez firmę zamówień.

Jak w każdym przypadku tak i tutaj podatnik poniesienie strat w swym majątku będzie musiał udokumentować w odpowiedni sposób. Idąc dalej śladem klęski żywiołowej- dokumentem stwierdzającym fakt zniszczenia może być np. protokół straży pożarnej czy też stworzony własnoręcznie. Taka sama sytuacja dotyczyć będzie tzw. niedoborów inwentaryzacyjnych będących wynikiem różnicy pomiędzy faktycznym stanem magazynowym towaru a tym, który został ujęty w jego rozliczeniu. Natomiast wykluczeniu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu podlegają tutaj wszystkie sytuacje będące wynikiem zaniedbań podatnika a tym samym braku staranności w podejmowanych rzez niego działaniach które doprowadziły do zniszczenia towaru znajdującego się w spisie magazynowym w konsekwencji czego stan faktyczny towaru jest niezgodny z tym który widnieje w dokumentacji.