Działalność gospodarcza - co to takiego?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Dnia 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Zastąpiła ona obowiązującą wcześniej ustawę z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców zmieniło definicję działalności gospodarczej. Art. 3 obowiązującej ustawy stanowi, że "działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły". Warto przyjrzeć się tej definicji, żeby zrozumieć czym obecnie jest działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej

Art. 3 Prawa przedsiębiorców wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi być ona zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły. Przyjrzyjmy się bliżej tym cechom.
  • działalność zorganizowana - oznacza ona, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosownych dla takiej działalności (np. spełnia kryteria przedsiębiorcy) oraz, że jego działania są celowe i zmierzają do organizacji tej działalności (np. poszukiwanie klientów, najem lokalu);
  • działalność zarobkowa - ustawa nie określa czym jest działalność zarobkowa. Dla zdefiniowania tego pojęcia trzeba sięgnąć do innych ustaw, przede wszystkim do art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazana tam definicja jest bardzo podobna do art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to jest do definicji działalności gospodarczej obowiązującej pod rządami tej ustawy. O działalności zarobkowej możemy więc mówić wtedy, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to jednak, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu;
  • wykonywana we własnym imieniu - jest to działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz;
  • wykonywana w sposób ciągły - nie musimy wykonywać działalności w sposób nieprzerwany, ale nasze działania muszą być powtarzalne. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie w kontekście nabywania i zbywania nieruchomości. Orzecznictwo sądowe jednoznacznie wskazuje, że działalnością gospodarczą w zakresie nieruchomości nie jest jednorazowe nabycie lub zbycie nieruchomości. Dlatego cecha ciągłości działalności gospodarczej jest bardzo istotna i trzeba o niej koniecznie pamiętać.
Prawo przedsiębiorców wskazuje również do jakich rodzajów działalności nie stosuje się tej ustawy (art. 6 ust. 1) oraz co działalności gospodarczej nie stanowi (art. 5). W szczególności ten ostatni artykuł będzie miał istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Wynika z niego bowiem, że w sytuacji, gdy osoba fizyczna w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, a jej przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, może, ale nie musi, złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Ustawodawca pozostawił więc takim osobom swobodę w decydowaniu czy dokonywać wpisu czy nie.

Podsumowując, nowa definicja działalności gospodarczej jest bardziej pojemna niż definicja z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Należy przypuszczać, że wraz z upływem czasu orzecznictwo sądowe i decyzje administracyjne będą tę definicję uściślać i interpretować.