Amortyzacja środków trwałych

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Amortyzacja środków trwałych to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy przez przedsiębiorcę. Polega ona na systematycznym wpisywaniu danej kwoty w koszty firmy, aż do całkowitego zużycia danego środka.

Każdy środek trwały zakupiony na potrzeby firmy po jakimś czasie się zużyje i stanie się nieużyteczny. Dlatego, aby ustalić koszty zużycia i jednocześnie zaoszczędzić te pieniądze, każdy przedsiębiorca może skorzystać z amortyzacji. Najprościej mówiąc, jest to systematyczne wpisywanie w koszty firmy określonej kwoty, będącej swego rodzaju ekwiwalentem za zużycie danego środka.

Załóż konto w Intaxo

Prowadź ewidencję środków trwałych
i wyliczaj odpisy amortyzacyjne jednym kliknięciem.Zakładam konto


Chcąc skorzystać z amortyzacji, warto najpierw wiedzieć, czym są środki trwałe. Jak określono w ustawie o PIT, są to rzeczowe składniki majątku, które będą użytkowane dłużej niż rok i wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą to być nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu itp. Wszystkie środki trwałe zostały usystematyzowane w tzw. Klasyfikacji Środków

Trwałych. Została ona podzielona na dziesięć grup:
0 – grunty;
1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego;
2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
3 – kotły i maszyny energetyczne;
4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
6 – urządzenia techniczne;
7 – środki transportu;
8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;
9 – inwentarz żywy.

Amortyzację danego środka trwałego rozpoczyna się od ustalenia jego wartości początkowej – od tej kwoty będzie się bowiem dokonywało odpisów amortyzacyjnych. Najprościej mówiąc, wartość początkowo to cena nabycia, koszt wytworzenia, wartość rynkowa itd. Jeśli chodzi natomiast o kwoty możliwej amortyzacji, wszystkie one są zawarte w załączniku nr 1 ustawy o PIT oraz CIT. Warto pamiętać, że w każdym kolejnym roku użytkowania danego środka, jego wartość początkowa musi zostać zmniejszona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Każdy przedsiębiorca musi także wybrać częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych (miesięczne, kwartalne lub roczne) oraz ich metodę. Trzy najpopularniejsze metody amortyzacji środków trwałych to:
  • metoda liniowa – równe odpisy amortyzacyjne przez cały okres użytkowania środka aż do jego całkowitego zużycia
  • metoda degresywna – z malejącą stawką amortyzacji (przedsiębiorca zakłada, że wydajność danego środka spada wraz z czasem jego użytkowania)
  • metoda jednorazowa – przeznaczona dla tzw. małych podatników oraz osób zaczynających działalność, ich łączna kwota w jednym roku nie może przekroczyć kwoty 50 tys. euro